Soutěžte s Albion Cars o vstupenky na festival Struny podzimu

Podzim a kultura patří k sobě. Zapomeňte už na letní výlety do přírody i vysedávání na zahrádkách a vydejte se společně s Albion Cars za kvalitní hudbou. Nyní můžete v naší soutěži vyhrát vstupenky na vybrané koncerty hudebního festivalu Struny podzimu, který se koná od 19. října do 22. listopadu v Praze.

V soutěži je 6 vstupenek na vystoupení Saul Williams & Kae Tempest (2. 11. 2021, La Fabrika) a 4 vstupenky na vystoupení Gidon Kremer & Kremerata Baltica (22. 11. 2021, Lucerna).

Soutěžit o vstupenky na tyto koncerty může doslova každý. Stačí jen sledovat na Instagramu náš účet @albioncarscz, najít ve feedu soutěžní příspěvek a v komentářích pod tímto příspěvkem označit někoho, s kým byste rádi vyrazili na koncert. I ten však musí sledovat instagramový účet Albion Cars. Do komentáře také připište, na jaký ze dvou vybraných koncertů byste rádi zavítali.

Vzhledem ke dvěma termínům koncertů proběhnou také dva termíny losování výherců. Uzávěrka soutěže o vstupenky na koncert konaný 2. 11. bude v pondělí 1. 11. v poledne. Tento den budeme losovat jen mezi zájemci o koncert v La Fabrice. Po tomto datu však poběží soutěž dále, a to sice o vstupenky na druhý koncert konaný v Lucerně. O ty můžete soutěžit až do 18. 11. V tento den soutěž ukončíme, a to opět v poledne. Do druhé části soutěže se mohou znovu zapojit i ti, kteří se v první části hlásili o dříve konaný koncert, musí však pod instagramový příspěvek připojit nový komentář směřující k druhému koncertu.

V pondělí 1. 11. odpoledne budeme losovat 3 výherce, z nichž každý obdrží dvě elektronické vstupenky na koncert. Ve čtvrtek 18. 11. pak budeme losovat výherce 2, kteří taktéž obdrží po dvou elektronických vstupenkách.

Festival Struny podzimu uvedl za 25 let své existence řadu ikonických hudebních osobností, ale představuje systematicky také novou generaci umělců. Struny podzimu respektují minulost, žijí současností a směřují do budoucnosti. Tato neustálá evoluce je receptem, díky němuž se festival stále vyvíjí. Stejně jako dobrá hudba.

Od svého založení v roce 1996 si festival vydobyl pověst jedné z nejvýznamnějších hudebních událostí v České republice. Program osvětluje vztahy mezi klasickou a soudobou vážnou hudbou, jazzem, hip-hopem a elektronikou. Program festivalu se opírá o impulzy napříč hudebními obdobími a žánry a zprostředkovává svému publiku unikátní a intimní zážitky na různorodých festivalových scénách v Praze. A letos můžete být jeho součástí i vy, tak se neváhejte zapojit do soutěže. Budeme vám držet palce!

Kompletní podmínky soutěže zde:

Úvodní ustanovení:
Tato pravidla soutěží a akcí pořádaných na sociální síti Instagram („pravidla“) upravují podmínky reklamních soutěží a akcí pořádaných pořadatelem, jak je definován níže, mezi příznivci profilu uživatele albioncarscz („soutěžní profil“) na sociální síti Instagram („soutěž”).

Soutěž pořádá a organizuje společnost Albion Cars s.r.o., se sídlem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, IČO: 04168313, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243078 („pořadatel“).

Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Soutěže je vyhlašována vždy pro Českou republiku.

Soutěž je vždy zveřejněna prostřednictvím příspěvku na soutěžním profilu. Pořadatel si vyhrazuje pro každou konkrétní soutěž možnost nastavit při jejím vyhlášení formou příspěvku vyzývajícího k účasti v soutěži doplňující konkrétní podmínky dané soutěže („zkrácená pravidla“). V případě rozporu těchto pravidel a zkrácených pravidel mají přednost zkrácená pravidla.

Tato pravidla a zkrácená pravidla jsou jedinými dokumenty, které závazně upravují podmínky soutěže vyhlášené a vyhodnocené ze strany pořadatele prostřednictvím sociální sítě Instagram.

Okamžikem zaslání příspěvku, vložením komentáře či jiným zveřejněním soutěžní odpovědi dle zkrácených pravidel soutěžící projevuje svůj souhlas s pravidly, zkrácenými pravidly a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky soutěže dodržovat.

Doba a místo konání:
Soutěž probíhá vždy v termínu určeném zkrácenými pravidly („termín soutěže“). Nestanoví – li zkrácená pravidla jinak, je začátkem soutěže okamžik zveřejnění soutěžního postu vyzývajícího k účasti v soutěži a obsahujícího zkrácená pravidla („soutěžní post“). Konec soutěže je stanoven zkrácenými pravidly. Pokud zkrácená pravidla uvádějí konkrétní datum, má se za to, že je možné soutěžit do 23:59:59 posledního soutěžního dne.

Soutěž probíhá na území České republiky a tato pravidla jsou určena pro spotřebitele zapojující se do soutěže na území České republiky, resp. prostřednictvím českých profilů soutěžících.

Soutěžící:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba - spotřebitel. Soutěžící vstupem do soutěže prohlašuje, že je starší 15-ti let. Účast osob mladších 15-ti let není možná.

Soutěžící je povinen mít pro účast v soutěži po celou dobu jeho účasti v soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Instagram, který není zablokovaný a splňuje podmínky sociální sítě Instagram. Soutěžící není oprávněn přihlašovat se do soutěže prostřednictvím více profilů.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle pravidel, případně zkrácených pravidel („soutěžící“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Osoby jednající v rozporu s pravidly, dopouštějící se nekalého jednání, obcházení pravidel, poškozování třetích osob či poskytování nepravdivých informací, budou bez náhrady vyloučeny z účasti v soutěži.

Podmínkou účasti v soutěži není nákup zboží či služeb pořadatele.

Registrace do soutěže:
Soutěžící prostřednictvím funkce sociální sítě Instagram sleduje soutěžní profil po celý termín konání soutěže až do jejího vyhodnocení.

Soutěžící zachytí okamžik, kdy je formou soutěžního postu zveřejněna výzva k účasti v soutěži a obsahuje soutěžní úkol.

Soutěžící prostřednictvím svého profilu splní soutěžní úkol a vlastním komentářem pod soutěžním postem uveřejní požadovanou soutěžní odpověď (v podobě fotografie, díla, textu či jinak dle zadání zkrácených pravidel) a zároveň soutěžící musí dle zadání případně doplnit příslušný hashtag (#) a označit soutěžní profil, či učinit jiný krok v souladu se zkrácenými pravidly.

Fyzická osoba se stává soutěžícím v okamžiku nahrání soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky dle zkrácených pravidel a těchto pravidel („registrace“).

Registrace je dokončena jejím úspěšným doručením a přijetím ze strany pořadatele.
Soutěžící registrací prohlašuje, že splňuje tato pravidla, včetně věku a udělených souhlasů.
Soutěžící se může registrovat pouze jednou. Pokud soutěžící poruší ustanovení o počtu účastí a využívání více profilů, bude ze soutěže zcela vyloučen.

Již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen.

Soutěžní odpověď nahraná soutěžícím musí mimo jiné odpovídat tématu dle soutěžního úkolu, těmto pravidlům, smí být zaslaná pouze v českém jazyce, ve formátu textu do počtu znaků dle podmínek sociální sítě Instagram, o velikosti souboru dle podmínek sociální sítě Instagram a nesmí odporovat dobrým mravům. Při nedodržení podmínek dle tohoto čl. 4.9. je soutěžící vyloučen.

Pořadatel není odpovědný za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu.

Soutěžní mechaniky:
Soutěžní mechanika je vždy stanovena zkrácenými pravidly.

Nejčastější soutěžní mechaniky jsou:
znalostní otázky: výherce je losován ze všech správných odpovědí uživatelů sítě Instagram, splňujících tato pravidla a zkrácená pravidla;
logické úkoly: výherce je losován ze všech odpovědí uživatelů sítě Instagram, splňujících tato pravidla a zkrácená pravidla a obsahujících správné řešení;
zaslání fotografie (či jiného díla) dle soutěžního zadání: výherce, který splňuje tato pravidla a zkrácená pravidla, je losován ze všech fotografií (děl) splňující tato pravidla a soutěžní zadání;
otázky na názor: výherce, který splňuje tato pravidla a zkrácená pravidla je losován ze všech reakcí vyjadřujících relevantní názor k položené otázce.

U znalostních otázek objektivní správnou odpověď určuje pořadatel soutěže.

U logických úkolů je správné řešení stanoveno pořadatelem soutěže. V případě, kdy se hledá v grafice zobrazený konkrétní předmět, správné řešení vždy obsahuje počet předmětů i částečně zobrazených.

Pokud soutěžící vyjadřuje svůj názor není oprávněn zveřejňovat urážející, diskriminační, hanlivé či jiné komentáře, které poškozují třetí osoby. V rámci odpovědí se soutěžící vyvarují zveřejnění osobních údajů či jiných chráněných prvků osobnosti třetí osoby bez jejího předchozího souhlasu.

Pokud soutěžící zasílá soutěžní fotografii či jiné dílo, prohlašuje, že je jediným autorem. Zároveň není soutěžící oprávněn v díle zachytit třetí osoby bez jejich výslovného a doloženého souhlasu dle těchto pravidel. Dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, nesmí zobrazovat soutěžícího či jiné osoby v nebezpečných situacích či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo být v rozporu s právními předpisy, právy třetích osob a pravidly sítě Instagram.

Uveřejněním soutěžní odpovědi/komentáře berou soutěžící na vědomí a zároveň udělují souhlas s tím, že jejich odpověď či komentář bude zařazen do soutěže, bude uveřejněn a využit ke kontaktování případného výherce. Soutěžící zároveň v případě, že jeho odpověď/komentář naplní znaky autorského díla nebo jiného předmětu ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů („dílo“), poskytuje pořadateli oprávnění k výkonu práva užití (licenci) všemi způsoby dle ustanovení § 12 tohoto zákona. Pořadatel je přitom oprávněn užít dílo v celku, nebo jen jeho libovolnou část, samostatně nebo ve spojení s jinými díly, toto dále upravovat nebo měnit, nebo jej zařadit jako součást díla souborného. Pořadatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnou poskytnout podlicenci nebo licenci postoupit k užití třetí osobě.

Výhry:
Výhry a počet výherců jsou vždy stanoveny zkrácenými pravidly.

Výhry nejsou přenositelné a nikdy je netvoří skutečné peníze.

Po skončení termínu soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně správně zodpověděli položenou soutěžní otázku, resp. řádně splnili soutěžní úkol a dodrželi tato pravidla a zkrácená pravidla, vylosován stanovený počet výherců.

Pokud je výher více, losují se výherci postupně dle výher stanovených zkrácenými pravidly.
Výhry se doručují pouze na platné a řádně označené adresy na území České republiky prostřednictvím pořadatelem zvoleného poskytovatele poštovních služeb.

Výhra je doručována pouze jednou, náhradní doručení není možné.

Losování je zajištěno samotným pořadatelem, a to do 10 pracovních dní od ukončení soutěže.
Výherce je o své výhře informován organizátorem soutěže, a to do 21 kalendářních dnů od provedení losování, a to prostřednictvím účtu sociální sítě, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní odpověď) („výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručení výhry).

Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné informace nejdéle do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

Nepodaří-li se výhru vylosovanému soutěžícímu doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Na poskytnutí výhry není právní nárok, výhry není možné vymáhat právní cestou ani plnit v penězích. Výherce dále nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele.

Zpracování osobních údajů:
Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem.

Právním základem pro zpracování je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.

Rozsah zpracování osobních údajů: údaje z profilu soutěžícího na sociální síti Instagram (jméno a příjmení, příp. přezdívka), soutěžní odpověď (text, dílo, fotografie), údaje uvedené v rámci registrace do soutěže, údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa) dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let.

Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva: a) získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, b) požadovat po pořadateli informace o zpracování jeho osobních údajů, zejména o tom, kdo a za jakých podmínek má k osobním údajům přístup, jak jsou osobní údaje zabezpečeny proti zneužití, c) vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování, d) požádat pořadatele o vymazání osobních údajů, e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele.

Závěrečná ustanovení:
Pořadatel má právo kdykoli rozhodnout o prodloužení soutěže nebo soutěž kdykoli předčasně ukončit.

Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže ať už se jedná o tato pravidla či zkrácená pravidla. Nové znění pravidel je účinné od okamžiku jejích zveřejnění ve formě příspěvku na soutěžním profilu.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže soutěžícího, který nesplní tato či zkrácená pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo pravidla pro užívání sítě Instagram.

Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

Tato pravidla se zveřejňují na internetových stránkách pořadatele.

Další novinky

Nezaměnitelný zvuk Jaguaru F-Type se uchová v Britské knihovně

Nezaměnitelný zvuk Jaguaru F-Type se uchová v Britské knihovně

Značka Jaguar bude od roku 2025 nabízet moderní, luxusní a plně elektrické vozy, a tak se automobilka podělila s Britskou knihovnou a dalšími institucemi o zvukové nahrávky svého ikonického sportovního automobilu Jaguar F-Type s osmiválcovým motorem. Ty byly pořízené jak z interiéru, tak z vnější karoserie vozu a zachycují nezaměnitelný zvuk tohoto vozu. Díky tomuto kroku si budou moci už navždy lidé po celém světě vychutnat zvuk posledního sportovního vozu značky Jaguar se spalovacím motorem.

Zjistit více
Jaguar odhalil kolekci modelů E-type ZP jako poctu prvním vítězstvím tohoto legendárního vozu

Jaguar odhalil kolekci modelů E-type ZP jako poctu prvním vítězstvím tohoto legendárního vozu

Oddělení Jaguar Classic oslavuje vítěznou historii ikonického modelu E-type výrobou sedmi exkluzivních párů vozů E-type ZP. Tyto nové sběratelské kousky vzdávají hold prvním vítězstvím automobilů E-type, které byly vyrobeny pod projektovým označením ZP. Lehce upravené závodní vozy slavily svá první vítězství jen několik měsíců po představení legendárního modelu v roce 1961.

Zjistit více
Aňa Geislerová: Emoce? Ty často bolí

Aňa Geislerová: Emoce? Ty často bolí

Jedna z tria umělecky nadaných sester nehraje divadlo, prý ho nemá v srdci. Zato na plátně exceluje, za což si odnesla nespočet cen, včetně pěti sošek Českých lvů. Občas jde s kůží na trh, když okomentuje společenské dění a priori to politické. Moc to neřeší, je přímá a zdá se být nekompromisní. Jen pár hodin před rozhovorem na svém Instagramu publikovala stories s českým expremiérem a jeho minulostí. A v jedné z posledních rolí se blýskla jako prezidentka. Je všechno jen náhoda? Vyzpovídali jsme naši ambasadorku Aňu Geislerovou!

Zjistit více
Jaguar Land Rover investuje v příštích pěti letech 15 miliard liber do vývoje elektrických vozů

Jaguar Land Rover investuje v příštích pěti letech 15 miliard liber do vývoje elektrických vozů

Automobilka Jaguar Land Rover oznámila plány na urychlení svého přechodu na pozici předního světového výrobce moderních luxusních vozů. Navíc její výrobní zařízení v Halewoodu ve Velké Británii se stane plně elektrickým výrobním závodem. Nová generace JLR architektury středně velkých SUV, elektrifikovaná modulární architektura, bude nyní čistě elektrická.

Zjistit více
BCC Car Rally je rok od roku lepší! Přesvědčili jsme se minulou sobotu

BCC Car Rally je rok od roku lepší! Přesvědčili jsme se minulou sobotu

Uplynulý víkend byl v roli krásného jarně-letního počasí a lákal vyrazit ven. Jsme rádi, že řada lidí toho využila a vyrazila se podívat na krásné sportovní vozy na další ročník stylové Car Rally, jejíž jsme partnery.

Zjistit více
Jaguar odhalil I-Type 6: Nejmodernější plně elektrický závodní vůz značky v historii

Jaguar odhalil I-Type 6: Nejmodernější plně elektrický závodní vůz značky v historii

Tým Jaguar TCS Racing odhalil závodní vůz Jaguar I-Type 6 navržený pro šampionát ABB FIA Formula E World Championship 2023 představující inovativní plně elektrickou kategorii motoristického sportu, která vstupuje do éry třetí generace.

Zjistit více
Jaguar slaví 75 let speciální edicí modelu F-Type

Jaguar slaví 75 let speciální edicí modelu F-Type

Jaguar F-Type patří mezi poslední sportovní vozy značky Jaguar s bohatým rodokmenem, který započal již před 75 lety. Zahrnuje řadu nejvíce ikonických modelů, které kdy byly vyrobeny.

Zjistit více
Jaguar prodlužuje záruku všech svých vozů ze tří na pět let

Jaguar prodlužuje záruku všech svých vozů ze tří na pět let

Značka Jaguar zavádí novou pětiletou záruku pro celou svou řadu vozidel, včetně plně elektrického modelu Jaguar I-Pace a všech plug-in hybridních vozidel.

Zjistit více
Závodní úspěch Jaguaru inspiroval limitovanou edici F-Pace SVR

Závodní úspěch Jaguaru inspiroval limitovanou edici F-Pace SVR

Exkluzivní Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 je první limitovanou edicí nejvýkonnějšího SUV automobilky Jaguar, kterou vytvořili experti na personalizaci z oddělení SV Bespoke.

Zjistit více
Jaguar přichází s novými šestiválcovými modely F-Pace 300 & 400 Sport

Jaguar přichází s novými šestiválcovými modely F-Pace 300 & 400 Sport

Nabídka modelu Jaguar F-Pace se rozšiřuje a nově do ní přichází dynamické modely 400 Sport a 300 Sport. Zákazníci tak mají k dispozici širší možnosti volby a více dostupných technologií.

Zjistit více
Jaguar přichází s modely XE a XF v provedení 300 Sport

Jaguar přichází s modely XE a XF v provedení 300 Sport

Jaguary XE a XF nabízejí zákazníkům větší výběr a více systémů než kdy předtím, a to díky přidání nové verze 300 Sport a uvedení integrace funkce what3words do celé modelové řady.

Zjistit více
Jaguar uvádí třetí vůz pro Gran Turismo 7

Jaguar uvádí třetí vůz pro Gran Turismo 7

Značka Jaguar představila svůj třetí plně elektrický virtuální sportovní vůz. Jde o Jaguar Vision Gran Turismo Roadster.

Zjistit více
Taťána Gregor Brzobohatá: Už dávno neřeším blbosti

Taťána Gregor Brzobohatá: Už dávno neřeším blbosti

„To je ta Miss?“ zeptá se leckdo. Ti, jejichž zorný úhel je o pár stupňů širší, vědí, že Taťána byla první, kdo v ČR založil nadaci Krása pomoci na pomoc seniorům a aktivně se o péči o starší spoluobčany zasazuje už 13 let.

Zjistit více
Automobilka Jaguar Land Rover bude spolupracovat s vedoucí firmou v oblasti umělé inteligence

Automobilka Jaguar Land Rover bude spolupracovat s vedoucí firmou v oblasti umělé inteligence

Společnost Jaguar Land Rover uzavřela několikaleté strategické partnerství s firmou NVIDIA, lídrem v oblasti umělé inteligence (AI) a výpočetní techniky. Obě firmy budou společně vyvíjet a dodávat automatizované systémy řízení nové generace, služby a zážitky s využitím AI pro své zákazníky.

Zjistit více
Jaguar chystá omezenou sérii nových ručně stavěných exemplářů modelu C-type

Jaguar chystá omezenou sérii nových ručně stavěných exemplářů modelu C-type

Oddělení Jaguar Classic představuje limitovanou sérii nově vyrobených vozů C-type Continuation u příležitosti jubilejního výročí této ikony historie motorsportu. Děje se tak 70 let poté, co se vůz poprvé zúčastnil závodu v Le Mans, který rovnou vyhrál. Přelomový automobil se veřejnosti ukázal na prestižní akci Concours of Elegance v Hampton Court Palace.

Zjistit více