Ochrana osobních údajů

 
Vážení zákazníci,
 
společnost Albion Cars s.r.o. klade maximální důraz na ochranu Vašeho soukromí v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR. Přinášíme Vám proto
následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.
 
1. Jaké údaje zpracováváme?
Ve Vašem případě zpracovává společnost Albion Cars s.r.o. následující osobní údaje:
- jméno a příjmení, telefonní a e-mailové spojení, název firmy, IČ a DIČ, adresa,
- údaje o zboží a službách, které jste u nás objednali, včetně servisní historie, Vašich požadavků
na služby, podnětů, žádostí o zkušební jízdy a Vaší účasti na předváděcích akcích značky
Jaguar Land Rover,
- údaje obsažené v účetních a daňových dokladech, které Vám byly vystaveny.
 
2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti Albion Cars s.r.o. pro účely zajištění Vaší
informovanosti o nabídce zboží a služeb značky Jaguar Land Rover je dobrovolné, Vaše osobní údaje
zpracováváme v tomto případě na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje takto zpracováváme
po dobu pěti let od poskytnutí Vašeho souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně, či
e-mailem zaslaným na naši adresu.
Zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme ke splnění právních povinností a povinností
vyplývajících ze smlouvy uzavřené s Vámi, se omezuje pouze na údaje, které jsou nezbytné pro
splnění těchto povinností, doba jejich zpracování je dána dobou smluvních povinností (např. záruka),
či vyplývá z příslušných právních předpisů (zejména daňové a účetní předpisy).
 
3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?
Vaše osobní údaje předáváme pouze společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH (FN 84604v), se
sídlem Siezenheimer Strasse 39a, 5020 Salzburg, Rakousko a dále subjektům zajišťujícím pro nás
podpůrné činnosti – rozesílání informací, a to pouze pro účel rozesílání informačních textů a nabídek,
které probíhá vždy na základě naší žádosti. Subjekty zajišťující výše uvedené činnosti průběžně
měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu
písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů.
 
4. Vaše práva dle platné právní úpravy
Rádi bychom Vás informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující
práva:
- právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné,
nepřesné, či neúplné,
- právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
- právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
- máte též právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytl a které automatizovaně
zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu,
- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 
V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás
můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Albion Cars s.r.o., K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, či e-
mailem na adrese GDPR@albioncars.cz.