Informace o zpracování osobních údajů

Prodej vozu a poskytování poprodejních služeb

Tímto dokumentem vám jako správce osobních údajů společnost Albion Cars s.r.o., se sídlem KChotobuzi 333, 25101 Čestlice, IČO: 04168313, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městském soudem v Praze oddíl C, vložka 243078 a jeho pobočka a jeho pobočka Albion Cars s.r.o. se sídlem Heršpická 788/9, 639 00 Brno-Štýřice, (dále jen „Skupina Albion Cars“), poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti prodej vozu a poskytování poprodejních služeb.

1. Ověření vlastnictví vozu zákazníka
2. Testovací jízda
3. Realizace zákaznické objednávky
4. Realizace prodeje vozu
5. Zajištění a poskytnutí poprodejních služeb
6. Poskytnutí finanční výhody
7. Plnění zakázky v servisu
8. Organizace a zajištění servisních opatření
9. Průzkum zákaznické spokojenosti
10. Vyřizování stížností zákazníků
11. Vyrovnání s dodavateli za jimi způsobené garanční náklady

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům
b) Právo na opravu
c) Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
d) Právo na omezení zpracování
e) Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
f) Právo na přenositelnost údajů
g) Právo vznést námitku
h) Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování automatizovaného rozhodování

Více osvých právech naleznete na https://www.albioncars.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju „Zásady ochrany osobních údajů“.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společnostmi Skupiny Albion Cars   hledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním vašich práv může Skupina Albion Cars požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Elektronicky na adrese:

www.albioncars.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju

Telefonicky na čísle:

+420 730 811 888

Písemně na adrese:

Albion Cars s.r.o.

Krukám DPO

KChotobuzi 333

251 01 Čestlice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Skupiny Albion Cars.

1. Ověření údajů při prodeji vozu zákazníka

Účel zpracování

Ověření údajů při prodeji vozu zákazníka a navazující interní procesy

Popis účelu zpracování

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytným požadavkem ktomu, abychom

 • ověřit vaši identitu,
 • právní vztah kpředmětnému prodávanému vozu a
 • některé obdobné údaje,

které jste osobě uvedl(a) a které jsou rozhodné pro plnění našich a vašich práv a povinností v rámci prodeje vozu.

Pro zpracování vašich osobních údajů je nezbytné udělení vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte s pořízením, resp. použitím kopie vašeho osobního dokladu. Takto pořízenou kopii můžeme také použít pro ověření vrámci interních kontrolních mechanismů plnění našich práv a povinností (např. oprávněnosti při vyplacení ceny prodávaného vozu).

Oprávnění ke zpracování

Oprávněním ke zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas. Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod vaše osobní údaje zpracovávat.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Kopie osobního dokladu:

 • občanského průkazu,
 • cestovního pasu,
 • řidičského průkazu a/nebo
 • jiného nezbytného osobního dokladu),
 • nebo jiné veřejné listiny.

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme vjednotlivých kategoriích naleznete vdokumentu „Zásady ochrana osobních údajů“.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje budeme archivovat 10 let od pořízení kopie.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Společnosti vrámci Skupiny Albion Cars.

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to vnezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje budou předávat do zemí:

 1. vrámci EU: importérovi, společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, Rakousko,
 2. mimo EU: výrobci, společnosti Jaguar Land Rover Limited, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska. K tomuto předávání bude vtakovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování kautomatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být vsouladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

2. Testovací jízda

Účel zpracování

Poskytnutí vozidla kprovedení testovací jízdy.

Popis účelu zpracování

Vaše osobní údaje využíváme při všech krocích, které jsou nutné k tomu, abyste si mohli ověřit vozidlo před jeho zakoupením.

Oprávnění ke zpracování

Provedení testovací jízdy vozidla před jeho zakoupením je možné teprve po uzavření „Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla k provedení testovací jízdy“. Uzavřením této smlouvy je možno realizovat testovací jízdu.

Poskytnutí vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že vám testovací vozidlo neposkytneme.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje,
 • Kontaktní údaje,
 • Popisné údaje,
 • Transakční údaje,
 • Technické údaje o vozidle,
 • Historie obchodování,
 • Obchodní profil.

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme vjednotlivých kategoriích naleznete vdokumentu „Zásady ochrana osobních údajů“.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje budeme archivovat 10 let od dokončení výroby vozu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Společnosti vrámci Skupiny Albion Cars.

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to vnezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do zemí mimo EU.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování kautomatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být vsouladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

3. Objednávka zákazníka a její realizace

Účel zpracování

Objednávka zákazníka a její realizace

Popis účelu zpracování

Osobní údaje, které jste nám poskytnete využijeme pro plnění vaší objednávky, nebo také při dodatečné montáži příslušenství po koupi vozu.

Osobní údaje, které jste nám poskytli, využíváme ve všech činnostech, které jsou nutné a nezbytné ktomu, aby bylo možno realizovat nákup vámi specifikovaného vozu. Vytvoření závazné objednávky vozu dle vaší specifikace zakládá mezi námi a vámi

 1. váš závazek uhradit kupní cenu specifikovaného vozidla, a to způsobem uvedeným vkupní smlouvě,
 2. váš závazek převzít vozidlo specifikované v objednávce, a to bez zbytečného odkladu.

Dále mohou být vaše osobní údaje být předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí asledování aprůběžného vyhodnocování právních rizik.

Oprávnění ke zpracování

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření vaší objednávky, vyhotovením kupní smlouvy či zajištěním dodatečné odborné montáže vybraného příslušenství.

Bez jejich poskytnutí není možné realizovat výše uvedené činnosti.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje,
 • Kontaktní údaje,
 • Popisné údaje,
 • Transakční údaje,
 • Technické údaje o produktu,
 • Historie obchodování,
 • Obchodní profil.

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme vjednotlivých kategoriích naleznete vdokumentu „Zásady ochrana osobních údajů“.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje budeme archivovat 10 let od splnění objednávky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Společnosti vrámci Skupiny Albion Cars.

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to vnezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje budou předávat do zemí:

 1. vrámci EU: importérovi, společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, Rakousko,
 2. mimo EU: výrobci, společnosti Jaguar Land Rover Limited, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska. K tomuto předávání bude vtakovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování kautomatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být vsouladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

4. Předání vozu

Účel zpracování

Předání vozu

Popis účelu zpracování

Osobní údaje, které jste nám poskytli, využíváme ve všech činnostech, které jsou nutné a nezbytné ktomu, aby bylo možno vaší naplnit závaznou objednávku a uzavřenou kupní smlouvu.

Předání vozu je možné po:

 1. úhradě kupní cenu specifikovaného vozidla, a to způsobem uvedeným vkupní smlouvě,
 2. výrobě vozu, dopravě knám a jeho přípravě kpředání.

Dále mohou být vaše osobní údaje být předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí asledování aprůběžného vyhodnocování právních rizik.

Oprávnění ke zpracování

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytným požadavkem krealizaci potřebných kroků, bez nichž by nebylo možné uzavřít svámi objednávku, kupní smlouvu ani ji naplnit.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje,
 • Kontaktní údaje,
 • Popisné údaje,
 • Transakční údaje,
 • Technické údaje o produktu,
 • Historie obchodování,
 • Obchodní profil.

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme vjednotlivých kategoriích naleznete vdokumentu „Zásady ochrana osobních údajů“.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje budeme archivovat 10 let od dokončení výroby vozu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Společnosti vrámci Skupiny Albion Cars.

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to vnezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje budou předávat do zemí:

 1. vrámci EU: importérovi, společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, Rakousko,
 2. mimo EU: výrobci, společnosti Jaguar Land Rover Limited, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska. K tomuto předávání bude vtakovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování kautomatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být vsouladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

5. Zajištění a poskytnutí poprodejních služeb

Účel zpracování

Zajištění a poskytnutí poprodejních služeb

Popis účelu zpracování

Pokud projevíte zájem o naše poprodejní služby, použijeme vaše osobní údaje, které jste nám poskytli pro uzavření smlouvy na poprodejní služby. Jedná se o předplacený servis, prodlouženou záruku a asistenční služby.

Dále mohou být vaše osobní údaje být předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí asledování aprůběžného vyhodnocování právních rizik.

Oprávnění ke zpracování

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytným smluvním požadavkem. Bez jejich poskytnutí by nebylo možné uzavřít svámi smlouvu na poprodejní služby.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Technické údaje o produktu
 • Historie obchodování
 • Transakční údaje
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme vjednotlivých kategoriích naleznete vdokumentu „Zásady ochrana osobních údajů“.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje budeme archivovat 10 let od ukončení smlouvy.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Společnosti vrámci Skupiny Albion Cars, Infolinka společnosti Skupiny Albion Cars.

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to vnezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do zemí mimo EU.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování kautomatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být vsouladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

6. Plnění zakázky v servisu

Účel zpracování

Plnění zakázky vservisu

Popis účelu zpracování

Osobní údaje, které jste nám poskytli budou využity pro vyřízení vaší zakázky vnašem servisu. Jedná se o tyto činnosti:

 • objednání vaší návštěvy,
 • vystavení zakázkového listu,
 • kontaktování ohledně průběhu a plnění vaší zakázky,
 • při případném vyřizováním vaší pojistné události, vč. kontaktů spojišťovnou,
 • vystavení faktury.

Dále mohou být vaše osobní údaje být předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí asledování aprůběžného vyhodnocování právních rizik.

Oprávnění ke zpracování

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytným smluvním požadavkem. Bez jejich poskytnutí by nebylo možné uzavřít svámi zakázkový list.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Historie obchodování
 • Technické údaje o produktu
 • Transakční údaje

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme vjednotlivých kategoriích naleznete vdokumentu „Zásady ochrana osobních údajů“.

Doba zpracování a archivace

10 let od ukončení servisní zakázky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Společnosti vrámci skupiny Skupina Albion Cars, Pojišťovna a Výrobce (?)

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to vnezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje budou předávat do zemí:

 1. vrámci EU: importérovi, společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, Rakousko,
 2. mimo EU: výrobci, společnosti Jaguar Land Rover Limited, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska. K tomuto předávání bude vtakovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování kautomatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být vsouladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

8. Organizace a zajištění servisních opatření

Účel zpracování

Organizace a zajištění servisních opatření

Popis účelu zpracování

Osobní údaje, které jste nám poskytli využijeme pro organizaci všech typů servisních opatření na základě zvláštních právních předpisů, včetně zajištění vaší informovanosti o nutných servisních opatřeních týkajících se vašeho vozu.

Vaše osobní údaje máme na základě předchozího kontaktu s vámi, nebo nám je může poskytnout osoba, která vám váš vůz prodala.

Oprávnění ke zpracování

Zpracování musíme provádět, abychom splnili povinnost, kterou nám ukládá právní předpis. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit porušení zákona.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás, nebo i od třetích osob.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje,
 • Kontaktní údaje,
 • Technické údaje o produktu.

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme vjednotlivých kategoriích naleznete vdokumentu „Zásady ochrana osobních údajů“.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje budeme archivovat 10 let po realizaci servisního opatření.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Společnosti vrámci Skupiny Albion Cars.

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to vnezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje budou předávat do zemí:

 1. vrámci EU: importérovi, společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, Rakousko,
 2. mimo EU: výrobci, společnosti Jaguar Land Rover Limited, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska. K tomuto předávání bude vtakovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování kautomatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být vsouladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

9. Průzkum zákaznické spokojenosti

Účel zpracování

Průzkum zákaznické spokojenosti

Popis účelu zpracování

Osobní údaje, které jste nám poskytli využijeme proto, abychom zjistili váš názor na námi poskytnuté produkty a služby v rámci celé distribuční sítě Skupiny Albion Cars. Na základě vašeho vyjádření můžeme naše služby dále zlepšit a zajistit případnou nápravu.

Oprávnění ke zpracování

Je našim oprávněným zájmem toto zpracování provádět. Našim cílem je neustále zlepšovat naše produkty a služby tak, aby naší zákazníci byli spokojeni.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Technické údaje o produktu
 • Zpětná vazba

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme vjednotlivých kategoriích naleznete vdokumentu „Zásady ochrana osobních údajů“.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje budeme archivovat 3roky po poskytnutí služby.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Společnosti vrámci Skupiny Albion Cars, Reportingová agentura, Agentura zajišťující průzkum spokojenosti (pokud jsou využity).

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to vnezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování kautomatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být vsouladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

10. Vyřizování stížností zákazníků

Účel zpracování

Vyřizování stížností zákazníků

Popis účelu zpracování

Osobní údaje, které jste nám poskytli využijeme pro vyřízení vaší stížnosti. Své stížnosti můžete podat prostřednictvím e-mailu, dopisem, telefonicky, osobně a prostřednictvím formulářů na webových stránkách.

Pokud to bude nezbytné, sohledem na charakter vaší stížnosti, poskytneme vaše osobní údaje členům Skupiny Albion Cars.

Oprávnění ke zpracování

Je našim oprávněným zájmem toto zpracování provádět. Je našim cílem držet vámi očekávanou kvalitu našich produktů a služeb a předejít tak případným sporům.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Popisné údaje
 • Technické údaje o produktu
 • Historie obchodování
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme vjednotlivých kategoriích naleznete vdokumentu „Zásady ochrana osobních údajů“.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje budeme archivovat 5 let po vyřízení stížnosti.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Společnosti vrámci Skupiny Albion Cars

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to vnezbytném rozsahu a v mezích zákona..

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování kautomatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být vsouladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

11. Vyrovnání s dodavateli za jimi způsobené garanční náklady

Účel zpracování

Vyrovnání s dodavateli za jimi způsobené garanční náklady

Popis účelu zpracování

Osobní údaje, které jste nám poskytli využijeme pro vyrovnání s našimi dodavateli (mj. zajištění finanční kompenzace) za jimi způsobené garanční náklady.

Aby bylo možno s dodavateli vyrovnání provést, musíme mu na vyžádání ke konkrétním případům předat některé vaše osobní údaje.

Oprávnění ke zpracování

Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Tento zájem spočívá v našem vyrovnání s dodavateli.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od třetích osob.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Technické údaje o produktu

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme vjednotlivých kategoriích naleznete vdokumentu „Zásady ochrana osobních údajů“.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje budeme archivovat 5 let po vyřízení kompenzace

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Dodavatel chybného dílu.

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to vnezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje budou předávat do zemí:

 1. vrámci EU: importérovi, společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, Rakousko,
 2. mimo EU: výrobci, společnosti Jaguar Land Rover Limited, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska. K tomuto předávání bude vtakovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Aktuální informace naleznete na adrese: https://www.albioncars.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování kautomatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být vsouladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

 

Realizace marketingových aktivit

Tímto dokumentem vám jako správce osobních údajů společnost Albion Cars s.r.o., se sídlem K Chotobuzi 333, 25101 Čestlice, IČO: 04168313, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městském soudem v Praze oddíl C, vložka 243078 a jeho pobočka a jeho pobočka Albion Cars s.r.o. se sídlem Heršpická 788/9, 639 00 Brno-Štýřice, (dále jen „Skupina Albion Cars“), poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti prodej vozu a poskytování poprodejních služeb.

1.     Realizace marketingových aktivit a výzkumu trhu

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

a)     Právo na přístup k osobním údajům
b)     Právo na opravu
c)     Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)
d)     Právo na omezení zpracování
e)     Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
f)     Právo na přenositelnost údajů
g)     Právo vznést námitku
h)      Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování automatizovaného rozhodování

Více o svých právech naleznete na https://www.albioncars.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju . „Zásady ochrany osobních údajů“.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společnostmi Skupiny Albion Cars ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

Elektronicky na adrese:

https://www.albioncars.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju

Telefonicky na čísle:

+420 730 811 888

Písemně na adrese:

Albion Cars s.r.o.

K rukám DPO

K Chotobuzi 333

251 01 Čestlice

Pokud budou vaše požadavky v souvislosti s uplatněním vašich práv zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, mohou společnosti Skupiny Albion Cars požadovat přiměřenou úhradu nákladů nepřevyšujících nezbytné náklady na vyřízení vašeho požadavku.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Skupiny Albion Cars.

1.        Realizace marketingových aktivit a výzkumu trhu

Účel zpracování

Oslovování s nabídkou produktů, služeb a výzkumu trhu značek Jaguár a Land Rover, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.

Popis účelu zpracování

Osobní údaje, které jste nám poskytli jsou použity pro informování o:

 • produktech a službách značek Jaguár a Land Rover a Skupiny Albion Cars.
 • akcích,
 • soutěžích,
 • odebíraní novinek,
 • reklamy,
 • zasílání katalogu či
 • zasílání přání k svátkům.

Vaše osobní údaje můžeme použít taky pro sběr, analýzu a uchování výstupů z kvalitativních a kvantitativních výzkumů, které může realizovat externí agentura. Vaše odpovědi budou zpracovány hromadně a v žádném případě nebudou spojována konkrétní data s vaší osobou.

Oprávnění ke zpracování

Oprávněním ke zpracování vašich osobních údajů je udělený souhlas. Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod vaše osobní údaje zpracovávat.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

 • Identifikační údaje,
 • Kontaktní údaje,
 • Popisné údaje,
 • Obchodní profil,
 • Technické údaje o produktu,
 • Historie obchodování,
 • Údaje o rodině a dalších osobách,
 • Informace o vzájemné komunikaci a interakci,
 • Síťové identifikátory.

Informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých kategoriích naleznete v dokumentu „Zásady ochrana osobních údajů “.

Doba zpracování a archivace

Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Přímí zpracovatelé:

Společnosti v rámci Skupiny Albion Cars, Marketingové agentury, Pořadatele eventů, Média, Importér, Provozovatel serverů, Guest managementové agentury, Infolinka, Agentura provádějící výzkum trhu.

Ostatní zpracovatelé:

V odůvodněných případech mohou být vaše osobní údaje poskytnuty Policii České republiky, soudům případně dalším orgánům činným v trestním řízení, a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem

V rámci uvedeného zpracování se vaše osobní údaje budou předávat do zemí:

 1. v rámci EU: importérovi, společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, Rakousko,
 2. mimo EU: výrobci, společnosti Jaguar Land Rover Limited, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. K tomuto předávání bude v takovém případě docházet na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

Při tomto zpracování k automatickému rozhodování nedochází.

Ostatní informace

Vaše osobní údaje mohou být v souladu se zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

 

 

Tato webová stránka používá cookies

Za účelem zkvalitnění našich služeb používáme na této stránce soubory cookies. Pro více informací přejděte na
Podmínky pro používání internetových stránek.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.