SOUTĚŽ: Vyhrajte jízdu v Defenderu s Hynkem Čermákem

Už 13. září chystáme v terénním areálu Sklenka nedaleko našeho dealerství Albion Cars Off-road Day 2022. Pokud se chcete na tuto akci dostat a ještě se navíc svézt v terénu Defenderem s naším ambasadorem Hynkem Čermákem, zapojte se do soutěže na našem instagramovém profilu.

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Stačí sledovat náš účet @albioncarscz na Instagramu a pod soutěžní příspěvek označit do komentáře dalšího uživatele, s kterým byste chtěli projížďku absolvovat. Podmínkou je, že oba uživatelé musí sledovat účet Albion Cars na Instagramu.

Soutěž končí v pondělí 5. září 2022 ve 12:00, kdy vylosujeme tři výherce, kteří dostanou exkluzivní pozvání pro sebe i druhého účastníka na Albion Cars Off-road Day. Pro návštěvníky budou na akci připraveny hned dva terénní okruhy, kde si budou moci pod dohledem profesionálních lektorů terénní jízdy vyzkoušet jízdní vlastnosti vozů Land Rover. K dispozici budou modely Defender, Range Rover, Discovery, Discovery Sport, Range Rover Velar a Range Rover Evoque. K prohlédnutí pak bude na místě také zcela nová generace modelu Range Rover Sport nebo unikátní Defender 110 V8.

Na Sklence nebude chybět samozřejmě ani bohaté občerstvení a doprovodný program. Nenechte si tuto ojedinělou akci ujít a zúčastněte se naší soutěže!

Kompletní podmínky soutěže najdete zde:

Úvodní ustanovení:
Tato pravidla soutěží a akcí pořádaných na sociální síti Instagram („pravidla“) upravují podmínky reklamních soutěží a akcí pořádaných pořadatelem, jak je definován níže, mezi příznivci profilu uživatele albioncarscz („soutěžní profil“) na sociální síti Instagram („soutěž”).

Soutěž pořádá a organizuje společnost Albion Cars s.r.o., se sídlem K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice, IČO: 04168313, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243078 („pořadatel“).

Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Soutěže je vyhlašována vždy pro Českou republiku.

Soutěž je vždy zveřejněna prostřednictvím příspěvku na soutěžním profilu. Pořadatel si vyhrazuje pro každou konkrétní soutěž možnost nastavit při jejím vyhlášení formou příspěvku vyzývajícího k účasti v soutěži doplňující konkrétní podmínky dané soutěže („zkrácená pravidla“). V případě rozporu těchto pravidel a zkrácených pravidel mají přednost zkrácená pravidla.

Tato pravidla a zkrácená pravidla jsou jedinými dokumenty, které závazně upravují podmínky soutěže vyhlášené a vyhodnocené ze strany pořadatele prostřednictvím sociální sítě Instagram.

Okamžikem zaslání příspěvku, vložením komentáře či jiným zveřejněním soutěžní odpovědi dle zkrácených pravidel soutěžící projevuje svůj souhlas s pravidly, zkrácenými pravidly a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky soutěže dodržovat.

Doba a místo konání:
Soutěž probíhá vždy v termínu určeném zkrácenými pravidly („termín soutěže“). Nestanoví – li zkrácená pravidla jinak, je začátkem soutěže okamžik zveřejnění soutěžního postu vyzývajícího k účasti v soutěži a obsahujícího zkrácená pravidla („soutěžní post“). Konec soutěže je stanoven zkrácenými pravidly. Pokud zkrácená pravidla uvádějí konkrétní datum, má se za to, že je možné soutěžit do 23:59:59 posledního soutěžního dne.

Soutěž probíhá na území České republiky a tato pravidla jsou určena pro spotřebitele zapojující se do soutěže na území České republiky, resp. prostřednictvím českých profilů soutěžících.

Soutěžící:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba - spotřebitel. Soutěžící vstupem do soutěže prohlašuje, že je starší 15-ti let. Účast osob mladších 15-ti let není možná.

Soutěžící je povinen mít pro účast v soutěži po celou dobu jeho účasti v soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Instagram, který není zablokovaný a splňuje podmínky sociální sítě Instagram. Soutěžící není oprávněn přihlašovat se do soutěže prostřednictvím více profilů.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle pravidel, případně zkrácených pravidel („soutěžící“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato osoba ze soutěže bez náhrady vyloučena.

Osoby jednající v rozporu s pravidly, dopouštějící se nekalého jednání, obcházení pravidel, poškozování třetích osob či poskytování nepravdivých informací, budou bez náhrady vyloučeny z účasti v soutěži.

Podmínkou účasti v soutěži není nákup zboží či služeb pořadatele.

Registrace do soutěže:
Soutěžící prostřednictvím funkce sociální sítě Instagram sleduje soutěžní profil po celý termín konání soutěže až do jejího vyhodnocení.

Soutěžící zachytí okamžik, kdy je formou soutěžního postu zveřejněna výzva k účasti v soutěži a obsahuje soutěžní úkol.

Soutěžící prostřednictvím svého profilu splní soutěžní úkol a vlastním komentářem pod soutěžním postem uveřejní požadovanou soutěžní odpověď (v podobě fotografie, díla, textu či jinak dle zadání zkrácených pravidel) a zároveň soutěžící musí dle zadání případně doplnit příslušný hashtag (#) a označit soutěžní profil, či učinit jiný krok v souladu se zkrácenými pravidly.

Fyzická osoba se stává soutěžícím v okamžiku nahrání soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky dle zkrácených pravidel a těchto pravidel („registrace“).

Registrace je dokončena jejím úspěšným doručením a přijetím ze strany pořadatele.
Soutěžící registrací prohlašuje, že splňuje tato pravidla, včetně věku a udělených souhlasů.
Soutěžící se může registrovat pouze jednou. Pokud soutěžící poruší ustanovení o počtu účastí a využívání více profilů, bude ze soutěže zcela vyloučen.

Již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen.

Soutěžní odpověď nahraná soutěžícím musí mimo jiné odpovídat tématu dle soutěžního úkolu, těmto pravidlům, smí být zaslaná pouze v českém jazyce, ve formátu textu do počtu znaků dle podmínek sociální sítě Instagram, o velikosti souboru dle podmínek sociální sítě Instagram a nesmí odporovat dobrým mravům. Při nedodržení podmínek dle tohoto čl. 4.9. je soutěžící vyloučen.

Pořadatel není odpovědný za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu.

Soutěžní mechaniky:
Soutěžní mechanika je vždy stanovena zkrácenými pravidly.

Nejčastější soutěžní mechaniky jsou:
znalostní otázky: výherce je losován ze všech správných odpovědí uživatelů sítě Instagram, splňujících tato pravidla a zkrácená pravidla;
logické úkoly: výherce je losován ze všech odpovědí uživatelů sítě Instagram, splňujících tato pravidla a zkrácená pravidla a obsahujících správné řešení;
zaslání fotografie (či jiného díla) dle soutěžního zadání: výherce, který splňuje tato pravidla a zkrácená pravidla, je losován ze všech fotografií (děl) splňující tato pravidla a soutěžní zadání;
otázky na názor: výherce, který splňuje tato pravidla a zkrácená pravidla je losován ze všech reakcí vyjadřujících relevantní názor k položené otázce.

U znalostních otázek objektivní správnou odpověď určuje pořadatel soutěže.

U logických úkolů je správné řešení stanoveno pořadatelem soutěže. V případě, kdy se hledá v grafice zobrazený konkrétní předmět, správné řešení vždy obsahuje počet předmětů i částečně zobrazených.

Pokud soutěžící vyjadřuje svůj názor není oprávněn zveřejňovat urážející, diskriminační, hanlivé či jiné komentáře, které poškozují třetí osoby. V rámci odpovědí se soutěžící vyvarují zveřejnění osobních údajů či jiných chráněných prvků osobnosti třetí osoby bez jejího předchozího souhlasu.

Pokud soutěžící zasílá soutěžní fotografii či jiné dílo, prohlašuje, že je jediným autorem. Zároveň není soutěžící oprávněn v díle zachytit třetí osoby bez jejich výslovného a doloženého souhlasu dle těchto pravidel. Dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, nesmí zobrazovat soutěžícího či jiné osoby v nebezpečných situacích či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo být v rozporu s právními předpisy, právy třetích osob a pravidly sítě Instagram.

Uveřejněním soutěžní odpovědi/komentáře berou soutěžící na vědomí a zároveň udělují souhlas s tím, že jejich odpověď či komentář bude zařazen do soutěže, bude uveřejněn a využit ke kontaktování případného výherce. Soutěžící zároveň v případě, že jeho odpověď/komentář naplní znaky autorského díla nebo jiného předmětu ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů („dílo“), poskytuje pořadateli oprávnění k výkonu práva užití (licenci) všemi způsoby dle ustanovení § 12 tohoto zákona. Pořadatel je přitom oprávněn užít dílo v celku, nebo jen jeho libovolnou část, samostatně nebo ve spojení s jinými díly, toto dále upravovat nebo měnit, nebo jej zařadit jako součást díla souborného. Pořadatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnou poskytnout podlicenci nebo licenci postoupit k užití třetí osobě.

Výhry:
Výhry a počet výherců jsou vždy stanoveny zkrácenými pravidly.

Výhry nejsou přenositelné a nikdy je netvoří skutečné peníze.

Po skončení termínu soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně správně zodpověděli položenou soutěžní otázku, resp. řádně splnili soutěžní úkol a dodrželi tato pravidla a zkrácená pravidla, vylosován stanovený počet výherců.

Pokud je výher více, losují se výherci postupně dle výher stanovených zkrácenými pravidly.
Výhry se doručují pouze na platné a řádně označené adresy na území České republiky prostřednictvím pořadatelem zvoleného poskytovatele poštovních služeb.

Výhra je doručována pouze jednou, náhradní doručení není možné.

Losování je zajištěno samotným pořadatelem, a to do 10 pracovních dní od ukončení soutěže.
Výherce je o své výhře informován organizátorem soutěže, a to do 21 kalendářních dnů od provedení losování, a to prostřednictvím účtu sociální sítě, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní odpověď) („výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručení výhry).

Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné informace nejdéle do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

Nepodaří-li se výhru vylosovanému soutěžícímu doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Na poskytnutí výhry není právní nárok, výhry není možné vymáhat právní cestou ani plnit v penězích. Výherce dále nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele.

Zpracování osobních údajů:
Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem.

Právním základem pro zpracování je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.

Rozsah zpracování osobních údajů: údaje z profilu soutěžícího na sociální síti Instagram (jméno a příjmení, příp. přezdívka), soutěžní odpověď (text, dílo, fotografie), údaje uvedené v rámci registrace do soutěže, údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa) dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let.

Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva: a) získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, b) požadovat po pořadateli informace o zpracování jeho osobních údajů, zejména o tom, kdo a za jakých podmínek má k osobním údajům přístup, jak jsou osobní údaje zabezpečeny proti zneužití, c) vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování, d) požádat pořadatele o vymazání osobních údajů, e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele.

Závěrečná ustanovení:
Pořadatel má právo kdykoli rozhodnout o prodloužení soutěže nebo soutěž kdykoli předčasně ukončit.

Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže ať už se jedná o tato pravidla či zkrácená pravidla. Nové znění pravidel je účinné od okamžiku jejích zveřejnění ve formě příspěvku na soutěžním profilu.

Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže soutěžícího, který nesplní tato či zkrácená pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo pravidla pro užívání sítě Instagram.

Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

Tato pravidla se zveřejňují na internetových stránkách pořadatele.

Další novinky

Albion Cars Off-Road Day 2024: Slunečný den a skvěle připravená trať zajistily dokonalý zážitek

Albion Cars Off-Road Day 2024: Slunečný den a skvěle připravená trať zajistily dokonalý zážitek

Ve středu 5. června si řada našich klientů a hostů užila v Trial Parku Sklenka nedaleko našeho čestlického dealerství nádherný den. Další ročník oblíbeného Albion Cars Off-Road Day vyšel na jedničku, a to nejen díky ideálnímu počasí a skvěle připravené trati, ale také díky všem hostům, kteří na Sklenku dorazili.

Zjistit více
Nový Defender posouvá luxusní dobrodružství do nových výšin

Nový Defender posouvá luxusní dobrodružství do nových výšin

Defender díky řadě vylepšení napříč celou modelovou řadou posouvá luxusní dobrodružství na novou úroveň. Uvedení nové 110 Sedona Edition a zjednodušených stupňů výbavy pak usnadňuje výběr dokonalého Defenderu.

Zjistit více
Nový elektrický Range Rover: Testován tak, aby byl lídrem

Nový elektrický Range Rover: Testován tak, aby byl lídrem

Range Rover Electric se stane lídrem v oblasti elektrického pohonu, kultivovanosti a luxusního cestování. První prototypy se vydaly do několika lokalit s nejnáročnějšími podmínkami na světě. Čistě elektrický pohon je aktuálně testován v extrémních teplotách od -40 °C za polárním kruhem po +50 °C v rozpálených pouštích Blízkého východu.

Zjistit více
Výkon brzd Range Roveru Sport SV nastavuje nové standardy

Výkon brzd Range Roveru Sport SV nastavuje nové standardy

Moderní luxusní výkonná vlajková loď Range Roveru, Range Rover Sport SV MHEV, poháněná zážehovým V8 Twin Turbo s výkonem 635 koní, nedávno prokázala výkon a odolnost svého volitelného karbon-keramického brzdového systému. Absolvovala totiž dva týdny ježdění na okruhu Algarve International Circuit s jedinou sadou brzdových kotoučů a destiček.

Zjistit více
Land Rover představil Range Rover Sport v nové výbavě Stealth Pack

Land Rover představil Range Rover Sport v nové výbavě Stealth Pack

U nového Range Roveru Sport s volitelnou výbavou Stealth Pack se nepřehlédnutelně projevuje viscerální sportovní výkon tohoto modelu. Pečlivě propracovaný design podtrhuje decentní exteriér s propracovaným prémiovým metalickým lakem Carpathian Grey se saténovou ochrannou vrstvou. Ta kontrastuje s rozšířeným černým paketem, který zahrnuje výdechy na kapotě, nápisy, spodní přední a zadní nárazníky a boční prahy v lesklé barvě Narvik Black.

Zjistit více
Land Rover představuje nový vysoce výkonný Defender OCTA

Land Rover představuje nový vysoce výkonný Defender OCTA

Britská dobrodružná značka Defender v roce 2024 představí nového vysoce výkonného hrdinu do každého terénu: Nový Defender OCTA. Nová vlajková loď Defenderu bude zatím nejodolnější, nejschopnější a nejluxusnější verze v nabídce a vytyčí pro Defender nové teritorium.

Zjistit více
VIDEO: Hynek Čermák a limitka Defender Works V8 Trophy II

VIDEO: Hynek Čermák a limitka Defender Works V8 Trophy II

Herec a náš ambasador Hynek Čermák se k nám přijel podívat na jediný kus Defenderu Works V8 Trophy II v Česku a trochu si auto při té příležitosti prolezl a okomentoval ho. Nemohli jsme si tuhle příležitost nechat ujít a natočili jsme o autě s Hynkem video.

Zjistit více
Land Rover zahajuje testování nového prototypu elektrického Range Roveru

Land Rover zahajuje testování nového prototypu elektrického Range Roveru

Společnost Jaguar Land Rover otevřela pořadník pro svůj netrpělivě očekávaný elektrický model Range Rover, a to ještě před oficiálním spuštěním objednávek pro zákazníky.

Zjistit více
Beduíni, lovci i lord se svým sluhou: Slavnostně jsme otevřeli Albion Cars Brno

Beduíni, lovci i lord se svým sluhou: Slavnostně jsme otevřeli Albion Cars Brno

Značka Land Rover má na jižní Moravě nové reprezentativní sídlo v podobě showroomu Albion Cars na Heršpické ulici v Brně. Zcela nový autosalon se řadí mezi ty nejmodernější v Evropě a jeho slavnostní otevření na konci listopadu bylo výjimečnou podívanou.

Zjistit více
Továrna JLR v Nitře slaví páté výročí a potvrzuje elektrickou budoucnost

Továrna JLR v Nitře slaví páté výročí a potvrzuje elektrickou budoucnost

Společnost Jaguar Land Rover potvrdila, že její nejmodernější závod v Nitře na Slovensku bude vyrábět elektromobily v rámci strategie Reimagine. Automobilka počítá s uvedením devíti nových elektromobilů na trh do roku 2030.

Zjistit více
Land Rover nově nabízí pětiletou záruku na všechny nové modely Range Rover, Defender a Discovery

Land Rover nově nabízí pětiletou záruku na všechny nové modely Range Rover, Defender a Discovery

Zavedení prodloužené pětileté záruky od začátku září na všechny modely Range Rover, Defender a Discovery je důležitým krokem vedoucím ke zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům automobilky Jaguar Land Rover během jejich vlastnictví.

Zjistit více
Rangeroverista Roman Holý: Zpátečka je klíč

Rangeroverista Roman Holý: Zpátečka je klíč

Král funku, milovník punku. A taky Prince. Táta, sběratel, hudební skladatel, zpěvák, frontman, producent a přemýšlivý chlapík s vášní pro život. Šumavský patriot, který osciluje mezi několika kapelami, projekty i hudebními styly. A užívá si to. Stejně jako přátel a lidí kolem sebe. Mluví rozvážně a věci umí pojmenovat, i když mnohdy s nadsázkou, obvykle trefně a nekompromisně. Jinak ale kolem jeho "afra" svítí aura spokojenosti a vděku za to, že už desítky let může dělat jen to, co ho baví.

Zjistit více
Očima prodejkyně Petry Špičkové: Range Rover a jeho luxus a zpracování

Očima prodejkyně Petry Špičkové: Range Rover a jeho luxus a zpracování

S jedním z nejluxusnějších off-roadů světa v reálu pravděpodobně nevyužijete schopnost překonat téměř metr hluboký brod. A dost možná s ním málokdy vyrazíte zdolávat blátivý terén, skály, písek. Ale o to v případě tohoto majestátního elegána asi ani nejde. Jde o to ho mít!

Zjistit více
Nový Range Rover Evoque: upravený design a sofistikované systémy

Nový Range Rover Evoque: upravený design a sofistikované systémy

Nový Range Rover Evoque má propracovaný a sofistikovaný design, který nyní inženýři obohatili o nejnovější systémy a luxusní materiály.

Zjistit více
Discovery Sport pro rok 2024: Luxusní interiér, větší všestrannost a nejmodernější systémy

Discovery Sport pro rok 2024: Luxusní interiér, větší všestrannost a nejmodernější systémy

Land Rover Discovery Sport je všestranný vůz s až sedmimístnou konfigurací interiéru, který se perfektně hodí například pro aktivní rodiny. V propracovaném a dramaticky vyhlížejícím interiéru mohou cestující využívat nejnovější informační a zábavní systém Pivi Pro na elegantním dotykovém displeji. Ten je vyroben z jednoho kusu lehce prohnutého skla. Taktéž mají k dispozici praktické úložné prostory, konfiguraci sedadel a systémy komfortní výbavy.

Zjistit více

Tato webová stránka používá cookies

Za účelem zkvalitnění našich služeb používáme na této stránce soubory cookies. Pro více informací přejděte na
Podmínky pro používání internetových stránek.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.